Gedragsregels

De laatste jaren is de vereniging flink gegroeid in ledental. Gevolg daarvan was een niet altijd soepel verlopen van de trainingen m.n. vanwege het grote aantal leden voor groep 2. Ook zijn de ideeën van de leden over wat een training of tocht zou moeten inhouden te verschillend. De een wil echt sportief fietsen terwijl de ander meer wil toeren. Het bestuur heeft vorig jaar de groepsgrootte al op maximaal 16 gesteld. 

Dit betekende wel enige verbetering, echter ging het op diverse avonden nog steeds niet echt soepel. Het bestuur heeft gemeend om daarom een enquête onder de leden te houden om er achter te komen hoe de leden daar over dachten. Door de leden is hier erg positief op gereageerd, gezien de reacties in de open vragen en door de onverwacht grote deelname. 

Er zijn 70 formulieren ingevuld. Opvallend was dat er een groot deel voor het aanstellen van een wegkapitein is, en een duidelijke opstelling van de groepen bij aanvang van de training bij Goossens. Ook vindt men een uitgebreide regelgeving niet echt nodig als men rekening met elkaar wil houden en respect kan opbrengen voor een ieders kunnen. Als je echt met elkaar wilt fietsen dan kun je ook met elkaar fietsen.

Het bestuur heeft n.a.v. de enquête toch een aantal gedragsregels opgesteld en hoopt, dat, dat bijdraagt aan een beter verloop van de trainingsavonden. 

 1. Verplicht opstellen per groep waaraan men wil deelnemen. Groep 1 aan de linkerzijde(Lidl), groep 2 in het midden en groep 3 rechts. Zo is direct duidelijk wie er met elkaar fietst, hoe groot de groep is en of de groepsgrootte aangepast moet worden. Opsplitsen en of eventueel aansluiten bij een andere groep. Tevens beslissen tot aansluiten als de groep minder dan 6 leden heeft.
 2. Met tijdsverschil van hooguit enkele minuten vertrekken, altijd eerst groep 1 dan 2, evt. groep 2a dan 2b en dan 3.
 3. Voor vertrek aanstellen van de wegkapitein door de groep. Het bestuur benoemt elk jaar per groep een aantal wegkapiteins. Hiervan is er altijd wel 1 aanwezig.
  • Naar de wegkapitein wordt onvoorwaardelijk geluisterd.
  • Hij bepaalt de groepsgrootte en overlegt met de andere wegkapiteins over evt. aanpassing bij te grote of te kleine groep. Bij samenvoeging mag de groep ook niet groter zijn dan 16.
  • Hij bepaalt de route, of een ander groepslid in overleg.
  • Hij bepaalt hoe snel er tijdens de tocht gefietst wordt, m.n. rekening houdend met de minder sterke fietsers, zodat die niet volledig worden stuk gereden.
  • Hij zorgt ervoor dat de groep samen uit en samen thuis komt. Bij achterblijvers heeft ook de voorlaatste rijder de taak de wegkapitein te waarschuwen.
  • Als een avond niet goed verlopen is dan meldt de wegkapitein dit bij het bestuur, zodat er eventueel naar een oplossing gezocht kan worden.

Algemene regels:

Verkeersregels, signalering bij gevaar, hoe te rijden in een groep. Deze dingen horen bekend te zijn bij alle deelnemers. Men hoort altijd een bel, reseveband/pomp/gereedscapssetje,bandafnemers en bij kortere avonden verlichtingsset bij zich te hebben.

 1. Voor elke groep geldt: alleen die snelheden aanhouden als iedereen in de groep in staat is dit tempo te volgen. Dus samen uit, samen thuis. Wanneer iemand zelf besluit om eerder uit te stappen en alleen verder gaat moet hij dit altijd eerst melden aan de wegkapitein. Indien iemand bij herhaling de zwakste schakel is in de groep, dan wordt er van hem/haar verwacht over te stappen naar een lagere groep. In welke groep je jezelf indeelt blijft uiteraard je eigen verantwoordelijkheid, maar indeling hoort wel reëel te zijn en niet omdat daar toevallig wat vrienden in rijden.
 2. Vanaf het vertrek worden de groepen gesplitst. Er wordt dus niet aangesloten bij een hogere groep, dus ook niet het eerste gedeelte van de tocht. De wegkapiteins controleren dit.
 3. Alle groepen passen de snelheid aan tijdens het passeren van dorps- en stadskernen en bij het naderen van stoplichten. Voor stoplichten geldt: naderen met gepaste snelheid en indien de voorste 2 besluiten bij oranje, in verband met onze eigen veiligheid, toch door te fietsen dan geldt dit voor de hele groep. Dit geldt ook bij het oversteken van kruispunten e.d. Er wordt dan niet plotsklaps midden in het peloton geremd.
 4. Het is niet verplicht door te draaien, maar men wordt wel geacht zich in te zetten naar eigen kunnen, zodat niet altijd de zelfde personen het kopwerk doen. Omgekeerd dienen de mensen op kop rekening te houden met de minder sterke leden van de groep en ze niet stuk te rijden.
 5. Als er toch onverwachts van de route wordt afgeweken, dan bepaald in eerste instantie de voorste fietsers de richting. Beter eerst de verkeerde kant op dan remmen en ongelukken veroorzaken. Daarna bepaalt de wegkapitein hoe we de route vervolgen.
 6. De helmplicht spreekt voor zich.
 7. Wanneer er toch iemand achterop raak, of bij pech onderweg, dan wacht of stopt de hele groep en helpt men elkaar zoveel mogelijk met inachtneming van de veiligheid van de groep.

In de enquête heeft men aangegeven in welke groep men wil fietsen en of men wegkapitein wil zijn. Deze indeling wordt in het clubblad en op de site geplaatst. Gedurende het seizoen is het de bedoeling zich daar zoveel mogelijk aan te houden. Er zijn natuurlijk altijd situaties waarin men van groep kan veranderen, bijv. na ziekte of blessure of men is te sterk geworden voor een lagere groep tijdens het seizoen.