Reglement

Tags: 

Reglement RTCG Ren en Toer Club Groenlo

Lidmaatschap en contributie.

 1. Een potentieel lid kan een maand op proef meerijden. Echter uitsluitend na schriftelijke aanmelding bij de secretaris en uitsluitend na diens toestemming. Het potentiele lid dient nl. eerst aangemeld te worden bij de NTFU zodat de verzekeringsvoorwaarden van de NTFU voor introducé's gelden.
 2. Het definitieve lidmaatschap dient aangemeld te worden bij de secretaris en gaat in na betaling van de eerste contributie.
 3. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap wordt geen contributie terugbetaald. In bijzondere gevallen kan het bestuur hiervan afwijken.
 4. Opzegging voor het nieuwe seizoen moet uiterlijk 1 december van het voorgaande seizoen bij de secretaris van de vereniging plaatsvinden. Bij opzegging na die datum moet tenminste de toerlicentie worden betaald.
 5. De minimum leeftijd om lid te worden is 18 jaar.

Bestuur en ledenvergadering.

 1. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van 3 jaar en zijn daarna 1 maal herkiesbaar.
 2. Rooster van aftreden:
  In het jaar.. (2005) en vervolgens elke 3 jaar daarna treden af de voorzitter en eventueel één van de gewone bestuursleden. In het jaar daarop en vervolgens elke 3 jaar daarna treden af de secretaris en eventueel het tweede gewone bestuurslid. In het daarop volgende jaar en vervolgens elke 3 jaar daarna treden de penningmeester en, voor zover dit bestuurslid in de voorafgaande twee jaren niet afgetreden is, een gewoon bestuurslid af. Bij tussentijds aftreden, neemt een nieuw gekozen bestuurslid op het rooster van aftreden de plaats in van degene die hij vervangt.
 3. Omdat volgens de statuten alleen de voorzitter in zijn functie gekozen wordt kunnen de andere bestuursleden de taken vrij verdelen. Tenminste 2 keer per jaar wordt er een ledenvergadering gehouden: een voorjaarsvergadering omstreeks 1 maart (tevens jaarvergadering) en een najaarsvergadering omstreeks 1 november.
 4. De agenda van de najaarsvergadering omvat in elk geval:
  De verkiezing van bestuursleden volgens rooster van aftreden
  Het (voorlopig) financieel overzicht van het lopende seizoen
  De begroting voor komend jaar
  De vaststelling van de contributie voor het komende jaar.
 5. De agenda voor de voorjaarsvergadering omvat in elk geval:
  het jaarverslag met het verslag van de secretaris en het financiële verslag over het afgelopen seizoen
  het verslag van de kascommissie
  de benoeming van een nieuwe kascommissie.
 6. De agenda voor een vergadering wordt tenminste één week tevoren aan alle leden toegestuurd. Alle leden ontvangen de notulen van de vergadering.
 7. Zoals bepaald in de statuten kan elk lid zijn stem door een ander lid laten uitbrengen als hij zorgt voor een schriftelijke machtiging. Elk lid kan hoogstens één volmacht hebben.

Trainingen.

I Wegseizoen

 1. Gedurende het wegseizoen (dat is de periode van 1 april t/m 30 sept.) worden minstens 2 keer per week trainingstochten georganiseerd, waaraan elk lid kan meedoen.
 2. Om te grote verschillen te voorkomen worden er naar behoefte groepen gevormd, aangepast aan de wensen en mogelijkheden van de leden binnen deze groepen.
 3. Voor elke groep worden 2 wegkapiteins aangewezen uitgerust met armband en fluit voor gebruik in noodsituaties. Wegkapiteins bepalen de route en controleren de snelheid. Zij zorgen voor een tijdige terugkeer. Zij kunnen van leden, die het tempo van een groep regelmatig niet kunnen volgen, verlangen dat ze in een lagere groep gaan trainen. Dit geldt uiteraard niet voor de groep met de laagste snelheid.
 4. In elke groep wordt gewacht op achterblijvers. In de voorjaarsvergadering wordt het aantal groepen vastgesteld en worden afspraken gemaakt over het tempo dat in die groepen wordt gereden. Deze afspraken zijn dan bindend voor dat komende seizoen)

II ATB-seizoen

 1. Gedurende het ATB-seizoen (dat is de periode van 1 okt t/m 31 mrt.) worden minstens 1 keer per week op de zaterdagmiddag een trainings-tocht georganiseerd. In onderling overleg wordt afgesproken op welk tempo men fietst en op welke manier men gezamenlijk fietst.
 2. Voor de belangstellende recreatieve ATB-ers wordt in onderling overleg deelgenomen aan de regionaal georganiseerde tochten. (veelal op zondagmorgen. In onderling overleg wordt afgesproken op welk tempo men fietst en op welke manier men gezamenlijk fietst.
 3. De kosten die verbonden zijn aan deelname van deze tochten zijn voor eigen rekening.
 4. Uit oogpunt van veiligheid wordt van elke groep verwacht dat men een individuele fietser niet alleen achterlaat.(zeer zeker in afgelegen terrein en bij slecht en koud weer.)
 5. Uit oogpunt van natuur- en landschapsbescherming dient elke groep er alles aan te doen om onnodige verstoring van de rust en aantasting van het terrein en de natuur te voorkomen.
 6. Groepen dienen op openbare wegen en paden te blijven, gaat men hier buiten dan is hier toestemming van de weg- en terreinbeheerder voor nodig.
 7. Groepen houden rekening met andere gebruikers van wegen en paden.

Clubkleding.

 1. In overleg met de leden stelt het bestuur het clubtenue vast. Het dragen van dit tenue is verplicht tijdens trainingstochten, door de RTCG georganiseerde toertochten en bij gezamenlijke deelname aan andere toertochten. Dit geldt niet voor deelname aan veldtoertochten en trainingtochten tijdens het MTB seizoen.
 2. Nieuwe leden betalen zelf de eerste aanschaf van clubkleding, doch krijgen een korting.
 3. Elk jaar wordt een door de algemene vergadering te bepalen bedrag in het kledingsfonds gestort. Hieruit wordt de aanschaf van nieuwe kleding geheel of gedeeltelijk betaald. De ledenvergadering bepaalt op voorstel van het bestuur welk bedrag elk lid bijbetaalt bij aanschaf van nieuwe kleding.

Sponsor.

 1. Met instemming van de ledenvergadering kan het bestuur sponsorovereenkomst sluiten.
 2. Het bestuur wijst een van haar leden aan als contactpersoon tussen RTCG en sponsor.

Veiligheid.

 1. Tijdens alle toertochten en trainingen worden de normale verkeersregels in acht genomen. Dit geldt o.a. voor het gebruik van fietspaden en het stoppen voor verkeerslichten.
 2. Elke groep zorgt er op trainingsavonden voor op tijd terug te zijn, zodat niet in de schemering gefietst hoeft te worden.
 3. Het dragen van een fietshelm is verplicht tijdens de trainingen, tochten georganiseerd door de RTCG of bij deelname aan tochten waaraan je in RTCG-verband deelneemt.
 4. Het gebruik van een tijdritstuur is tijdens de avondritten en andere clubactiviteiten niet toegestaan.