Verzekering

Tags: 

Verzekerde: Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) Postbus 326 3900 AH VEENENDAAL 

Soort verzekering: Aansprakelijkheidsverzekering/Onderlinge Schadeverzekering wielersporters 

Hoedanigheid: Alle activiteiten binnen het kader van de statuten en reglementen van de Nederlandse Toer Fiets Unie, hierna ook te noemen NTFU, zijnde een overkoepelende vereniging van organisaties die het toerfietsen als sport en/of recreatie bevorderen; (mede)organisator van recreatieve wielersportevenementen alsook wielersportevenementen met snelheids- of wedstrijdelement (mits zich houdend aan de wegenverkeerswet artikel 10 en vergunning wegbeheerder met uitzondering van georganiseerde Wielerkoersen), werkgever van personeel.

Mutatie(s): Prolongatie over de periode van 01-03-2014 tot 01-03-2015

SECTIE A   ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Verzekerden:

 1. verzekeringnemer, waaronder begrepen het dagelijks bestuur, het hoofdbestuur, regio afgevaardigden, organen, commissies e.d.;
 2. de bij verzekeringnemer aangesloten verenigingen en andere organisatie als omschreven in de NTFU statuten 2013 artikel 3.1:
 3. de bestuursleden,ondergeschikten,verzorgers,mecaniciens,instructeurs,wegkapiteinsenanderemedewerkers en afgevaardigden van de verzekerden sub 1 en 2;
 4. de organisatoren van wielersportevenementen, alsmede degenen die op verzoek van de organisator ter zake diensten leveren;
 5. NTFUleden;
 6. verkeersregelaars(ooknietNTFUleden). 

 Hoedanigheid van de verzekerden 1 t/m 6:

 1. Verzekerden 1 t/m 6;
 2. Alle activiteiten binnen het kader van de statuten van de NTFU en van de betreffende aangesloten verenigingen en andere organisaties, conform de statuten van de NTFU;
 3. Het verrichten van handelingen binnen het kader van de verzekerde hoedanigheden, zoals activiteiten verband houdende met wielersportevenementen van, goedgekeurd door of onder auspiciën van de NTFU en de aangesloten verenigingen en andere organisaties;
 4. Gelijk aan 3;
 5. Daadwerkelijk deelnemer aan wielersportevenementen van, goedgekeurd door of onder auspiciën van de NTFU;
 6. Verkeersregelaar.

Condities:
- AVP 2006 Algemene voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren W.A. Hienfeld B.V.;
- ZZP-A106 Bijzondere voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering bedrijven en beroepen Achmea Schadeverzekering N.V. (Avero);
- clausule NHT Terrorismedekking;
- clausule NHT Terrorisme-uitsluiting.

Verzekerde som:
- € 1.150.000,00 per gelegenheid.

Eigen risico:
- € 50,00 per gebeurtenis.

Verzekeringsgebied:
- Europa

Uitsluitingen:
- Productenaansprakelijkheid;
- Garderoberisico;
- Wielerkoers*
- Schade door diefstal, vermissing of verwisseling van fietsen, kleding of andere voorwerpen;
- Schade aan eigendommen van de NTFU en de bij de NTFU aangesloten verenigingen en andere organisaties (alsmede gehuurde goederen en goederen in bruikleen);
- Deze verzekering dekt nimmer de schade aan goederen en/of personen als omschreven in artikel 1 der Algemene Voorwaarden, door de verzekerden, genoemd in sub 5 van sectie A van de polis, onderling aan elkaar toegebracht.

 *Wielerkoers is een snelheidswedstrijd waarbij in peloton wordt gereden met het doel wie het eerste over de eindstreep is.

SECTIE B FIETSVERZEKERING

Verzekerden:
 - NTFU leden.

Hoedanigheid:
- Als daadwerkelijk deelnemer aan tochten goedgekeurd door NTFU, alsmede fietsen buiten de NTFU verband;
- NTFU leden dienen zich ten aller tijde te houden aan de wegenverkeerswetgeving.

Condities:
- Deze polissectie biedt dekking voor de door een verzekerde deelnemer geleden schade aan de eigendommen, derhalve materiële schade ten gevolge van een ongeval;
- De dekking vangt aan op het moment dat het NTFU lid zijn huis verlaat en eindigt bij thuiskomst, dit geldt ook als de fiets op een fietsendrager staat en er schade is ontstaan als gevolg van een ongeval;
- Diefstal van de fiets is uitgesloten van de dekking;
- clausule NHT Terrorismedekking;
- clausule NHT Terrorisme-uitsluiting.

Verzekerde bedragen:
- Standaard € 1.000,00 premier risque
- Certificaat F3 € 1.500,00 premie € 24,00;
- Certificaat F4 € 2.000,00 premie € 48,00;
- Certificaat F5 € 2.500,00 premie € 72,00;
- Certificaat F6 € 3.000,00 premie € 96,00;
- Certificaat F7 € 3.500,00 premie € 120,00;
- Certificaat F8 € 4.000,00 premie € 144,00;
- Certificaat F9 € 4.500,00 premie € 168,00;
- Certificaat F10 € 5.000,00 premie € 192,00;
- Certificaat F11 € 7.500,00 premie € 315,00;
- Certificaat F12 € 10.000,00 premie € 435,00;
- Persoonlijke eigendommen € 115,00 in standaardpremie begrepen.

Eigen risico:
 - € 50,00 per gebeurtenis.

Schadevergoeding:
- De verzekering geeft recht op vergoeding van de reparatiekosten. Indien de schade meer bedraagt dan de waarde direct voor de schadegebeurtenis verminderd met de waarde van de restanten, wordt de schade afgewikkeld op basis van totaal verlies;
- Voor fietsen en/of onderdelen zal de waarde direct voor de schadegebeurtenis worden vastgesteld op basis van de volgende afschrijvingsregeling:
1% van de aankoopprijs van de fiets of onderdelen daarvan per maand, gerekend vanaf de datum van aankoop met een maximale aftrek van 72%;
- Voor schade aan de verzekerde persoonlijke eigendommen;
Onder persoonlijke eigendommen wordt verstaan: wielerkleding, schoenen en alle goederen die de persoon op het lijf draagt (bijvoorbeeld bril, helm, horloge en telefoon).
Vervangingswaarde, met uitzondering van goederen ouder dan zes maanden, waarvoor de dagwaarde als basis zal gelden.

Verzekeringsgebied:
- Europa.

Uitsluitingen:
- schade die bestaat uit herstelkosten van slijtage, eigen gebrek, onvoldoende onderhoud, geleidelijke inwerkingen van weersinvloeden en schade door waardevermindering;
- schade aan banden, kabels en schade door krassen en schrammen, tenzij gelijktijdig ook andere schade is ontstaan.

Sectie C INTRODUCEVERZEKERING

Verzekerden:
- Introducés en aspirant-leden aan fietsevenementen die een introducélidmaatschap hebben. Hierbij geldt een lidmaatschap met een maximum van 1 maand

Hoedanigheid:
- Als daadwerkelijk deelnemer aan clubritten van de vereniging die aangesloten zijn bij de NTFU, alsmede een door de vereniging georganiseerd wielersportevenement
- NTFU leden dienen zich ten aller tijde te houden aan de wegenverkeerswetgeving.

Condities:
- Deze polissectie biedt dekking voor de door een verzekerde deelnemer geleden schade aan de eigendommen, derhalve materiële schade ten gevolge van een ongeval;
- Diefstal van de fiets is uitgesloten van de dekking;
- Clausule NHT Terrorismedekking;
- Clausule NHT Terrorisme-uitsluiting.

Maximale uitkering per gebeurtenis:
 - € 500,00;

Eigen risico:
- € 50,00 per gebeurtenis, waarbij bepaald wordt dat, indien door één verzekerde bij één gebeurtenis aan meerdere benadeelden schade berokkend wordt, slechts eenmaal het eigen risico zal worden ingehouden.

Schadevergoeding: 
- De verzekering geeft recht op vergoeding van de reparatiekosten. Indien de schade meer bedraagt dan de waarde direct voor de schadegebeurtenis verminderd met de waarde van de restanten, wordt de schade afgewikkeld op basis van totaal verlies;
- Voor fietsen en/of onderdelen zal de waarde direct voor de schadegebeurtenis worden vastgesteld op basis van de volgende afschrijvingsregeling:
1% van de aankoopprijs van de fiets of onderdelen daarvan per maand, gerekend vanaf de datum van aankoop met een maximale aftrek van 72%;
- Voor schade aan de verzekerde persoonlijke eigendommen; Onder persoonlijke eigendommen wordt verstaan: wielerkleding, schoenen en alle goederen die de persoon op het lijf draagt (bijvoorbeeld bril, helm, horloge en telefoon).
Vervangingswaarde, met uitzondering van goederen ouder dan zes maanden, waarvoor de dagwaarde als basis zal gelden.

Verzekeringsgebied:
- Europa

Uitsluitingen:
- schade die bestaat uit herstelkosten van slijtage, eigen gebrek, onvoldoende onderhoud, geleidelijke inwerkingen van weersinvloeden en schade door waardevermindering;
- schade aan banden, kabels en schade door krassen en schrammen, tenzij gelijktijdig ook andere schade is ontstaan.

 Sectie D ONGEVALLENVERZEKERING

Verzekerden:
- NTFU leden, gedurende de tijd dat zij daadwerkelijk deelnemen aan wielersportevenementen van, goedgekeurd door, of onder auspiciën van de NTFU en georganiseerd volgens de richtlijnen van de NTFU of een zusterorganisatie van de NTFU;
-Deze dekking is eveneens van kracht gedurende de tijd dat verzekerden daadwerkelijk deelnemen aan een door de NTFU of één der bij de NTFU aangesloten verenigingen georganiseerde reis naar het buitenland welke tot doel heeft de deelname aan een wielersportevenement van, goedgekeurd door of onder auspiciën van de NTFU of een zusterorganisatie van de NTFU.

Condities:
- CO 2006 Algemene voorwaarden collectieve ongevallenverzekering W.A. Hienfeld B.V.;
- In tegenstelling tot vermeld in artikel 10.3 Beëindiging verzekeringsdekking van de voorwaarden CO 2006 is de leeftijd gesteld op 85 jaar.
- Clausule NHT Terrorismedekking;
- Clausule NHT Terrorisme-uitsluiting.

Verzekerde bedragen:
- A. € 2.500,00 in geval van overlijden door een ongeval;
- B. € 7.000,00 in geval van blijvende algehele invaliditeit door een ongeval.

Begunstiging:
 - A. de wettige erfgenamen van verzekerde;
- B. verzekerde.

Verzekeringsgebied:
- Europa.

 Secties E REISVERZEKERING BUITENLAND

Verzekerden:
- NTFU leden.

Hoedanigheid:
- Als daadwerkelijk deelnemer aan buitenlandse wielersportevenementen van, goedgekeurd door of onder auspiciën van de NTFU;
- Als daadwerkelijk deelnemer aan een door de NTFU of één der aangesloten verenigingen en andere organisatie, als omschreven in de NTFU statuten 2013 artikel 3.1, georganiseerde reis naar het buitenland welke tot doel heeft de deelname aan dit buitenlandse wielersportevenement, goedgekeurd door of onder auspiciën van de NTFU of een zusterorganisatie.

Condities:
- Polismantel R2002 W.A. Hienfeld B.V.;
- De verzekering is van kracht tijdens reizen als hierboven beschreven van ten hoogste vijftien dagen; de dekking eindigt op de 16de dag van de reis;
- Clausule NHT Terrorismedekking;
- Clausule NHT Terrorisme-uitsluiting.

Verzekerde bedragen per persoon per reis:
- € 10.000,00 Medische kosten (uitsluitend buiten Nederland);
- € 10.000,00 Extra kosten w.o. kosten hulpverlening Hienfeld Alarmcentrale +31(0)263553447);
- € 10.000,00 Reddings-, repatriërings-, transportkosten vervoer stoffelijk overschot.

Verzekeringsgebied:
- Europa.

Sectie G ONDERLINGE VRIJWILLIGERSVERZEKERING

Verzekerden:
- Vrijwilligers die door de organisatie van een wielersportevenement zijn aangewezen, gedurende de tijd dat zij daadwerkelijk als vrijwilliger meewerken aan de organisatie (b.v. Uitpijlen van tochten, verzorging inschrijvingen, bemanning controleposten) alsmede verkeersregelaars (wel of geen NTFU leden).

Condities:
- CO 2006 Algemene voorwaarden collectieve ongevallenverzekering W.A. Hienfeld B.V.;
- In tegenstelling tot vermeld in artikel 10.3 Beëindiging verzekeringsdekking van de voorwaarden CO 2006 is de leeftijd gesteld op 85 jaar.
- Clausule NHT Terrorismedekking;
- Clausule NHT Terrorisme-uitsluiting.

Verzekerde bedragen:
- A. € 1.000,00 in geval van materiële schade aan de eigendommen van een vrijwilliger(fiets en kleding);
- B. € 2.500,00 in geval van overlijden door een ongeval;
- C. € 7.000,00 in geval van blijvende algehele invaliditeit door een ongeval.

Eigen risico:
 - € 50,00 per gebeurtenis voor sub A.

Begunstiging:
- B. de wettige erfgenamen van verzekerde;
- C. verzekerde.

Schadevergoeding:
- De verzekering geeft recht op vergoeding van de reparatiekosten. Indien de schade meer bedraagt dan de waarde direct voor de schadegebeurtenis verminderd met de waarde van de restanten, wordt de schade afgewikkeld op basis van totaal verlies;
- Voor fietsen en/of onderdelen zal de waarde direct voor de schadegebeurtenis worden vastgesteld op basis van de volgende afschrijvingsregeling:
1% van de aankoopprijs van de fiets of onderdelen daarvan per maand, gerekend vanaf de datum van aankoop met een maximale aftrek van 72%;
- Voor schade aan de verzekerde persoonlijke eigendommen;
Onder persoonlijke eigendommen wordt verstaan: wielerkleding, schoenen en alle goederen die de persoon op het lijf draagt (bijvoorbeeld bril, helm, horloge en telefoon).
Vervangingswaarde, met uitzondering van goederen ouder dan zes maanden, waarvoor de dagwaarde als basis zal gelden.

Verzekeringsgebied:
- Europa.

Uitsluitingen:
- schade die bestaat uit herstelkosten van slijtage, eigen gebrek, onvoldoende onderhoud, geleidelijke inwerkingen van weersinvloeden en schade door waardevermindering;
- schade aan banden, kabels en schade door krassen en schrammen, tenzij gelijktijdig ook andere schade is ontstaan.

 Sectie H STALLINGSVERZEKERING

Verzekerden:
- NTFU leden.

Condities:
- Verzekerd tegen diefstal, vermissing, beschadiging zijn de fietsen van deelnemers aan wielersportevenementen, goedgekeurd door of onder auspiciën van de NTFU en/of haar zusterorganisatie die zich binnen een afgezet gebied bevinden (dranghekken) op de plaats van aankomst/vertrek, echter de stalling dient te worden bewaakt door de organisatie of door de organisatie aangewezen persoon/personen. De organisatie dient een ontvangstbewijs uit te reiken en bij diefstal/vermissing/beschadiging dient de benadeelde deze te kunnen overleggen;
- Tevens is verzekerd diefstal van de fiets indien deze zich in een afgesloten ruimte bevinden tijdens een tocht die ten hoogste vijf aaneen gesloten dagen duurt;
- Verduistering is uitgesloten, evenals wanneer de organisatie zich kwijt aan de afspraken, als hierboven omschreven;
- Clausule NHT Terrorismedekking;
- Clausule NHT Terrorisme-uitsluiting.

Verzekerde bedragen:
 - € 1.000,00 per fiets met een maximum van € 4.500,00 per gebeurtenis.

Eigen risico:
 - € 50,00 per gebeurtenis.

Schadevergoeding:
- De verzekering geeft recht op vergoeding van de reparatiekosten. Indien de schade meer bedraagt dan de waarde direct voor de schadegebeurtenis verminderd met de waarde van de restanten, wordt de schade afgewikkeld op basis van totaal verlies;
- Voor fietsen en/of onderdelen zal de waarde direct voor de schadegebeurtenis worden vastgesteld op basis van de volgende afschrijvingsregeling:
1% van de aankoopprijs van de fiets of onderdelen daarvan per maand, gerekend vanaf de datum van aankoop met een maximale aftrek van 72%;
- Voor schade aan de verzekerde persoonlijke eigendommen; Onder persoonlijke eigendommen wordt verstaan: wielerkleding, schoenen en alle goederen die de persoon op het lijf draagt (bijvoorbeeld bril, helm, horloge en telefoon).
Vervangingswaarde, met uitzondering van goederen ouder dan zes maanden, waarvoor de dagwaarde als basis zal gelden.

Verzekeringsgebied:
- Europa.

Uitsluitingen:
- schade die bestaat uit herstelkosten van slijtage, eigen gebrek, onvoldoende onderhoud, geleidelijke inwerkingen van weersinvloeden en schade door waardevermindering; schade aan banden, kabels en schade door krassen en schrammen, tenzij gelijktijdig ook andere schade is ontstaan.

Sectie I FIETSEN OP FIETSTRAILERS VAN VERENIGINGEN

Verzekerden:
- NTFU leden.

Condities:
- Er is uitsluitend dekking voor schade aan fietsen overkomen tijdens een ongeval met het betreffende vervoermiddel;
- Clausule NHT Terrorismedekking;
- Clausule NHT Terrorisme-uitsluiting.

Verzekerde bedragen:
 - € 15.000,00 maximum bedrag per fietstrailer per gebeurtenis.

Eigen risico:
 - € 250,00 per gebeurtenis.

Schadevergoeding:
- De verzekering geeft recht op vergoeding van de reparatiekosten. Indien de schade meer bedraagt dan de waarde direct voor de schadegebeurtenis verminderd met de waarde van de restanten, wordt de schade afgewikkeld op basis van totaal verlies;
- Voor fietsen en/of onderdelen zal de waarde direct voor de schadegebeurtenis worden vastgesteld op basis van de volgende afschrijvingsregeling:
1% van de aankoopprijs van de fiets of onderdelen daarvan per maand, gerekend vanaf de datum van aankoop met een maximale aftrek van 72%.

Verzekeringsgebied:
- Europa.

Uitsluitingen:
- Schade die bestaat uit herstelkosten van slijtage, eigen gebrek, onvoldoende onderhoud, geleidelijke inwerkingen van weersinvloeden en schade door waardevermindering;
- Schade aan banden, kabels en schade door krassen en schrammen, tenzij gelijktijdig ook andere schade is ontstaan.

 Sectie J RECHTSBIJSTAND

Verzekerden:
- NTFU leden.

Hoedanigheid:
- Als daadwerkelijk deelnemer aan tochten goedgekeurd door NTFU, alsmede toerfietsen buiten de NTFU verband;
- NTFU leden dienen zich ten aller tijde te houden aan de wegenverkeerswetgeving.

Omvang van de dekking:
- Als verzekerde betrokken is geraakt in een geschil bij het uitoefenen van de hoedanigheid heeft hij aanspraak op de in de polisvoorwaarden genoemde rechtsbijstand, voor zover hij in dat geschil getroffen is, in een op geld waardeerbaar belang.

Condities:
 - Bijzondere polisvoorwaarden (04/03) DAS Rechtsbijstand verzekering voor (sport)bonden.

Verzekeringsgebied:
- Europa.